از وب سایت ایران جی‌مت رونمایی شد ...
0
09035897366

بخش استدلال کلامی

مطالب مکتوب را بخوانید، بفهمید، ارزیابی و صحیح کنید

بخش استدلال کلامی آزمون جی‌مت توانایی شما در خواندن و درک مطالب مکتوب، استدلال و ارزیابی برهان ها، و تصحیح مطالب برای بیان ایده ها با نگارش استاندارد زبان انگلیسی را اندازه گیری می کند. این بخش شامل ۳۶ سوال چند گزینه است که برای تکمیل آن ۶۵ دقیقه زمان خواهید داشت.

سه نوع سوال در بخش استدلال کلامی

در بخش استدلال کلامی سه نوع سوال وجود دارد: درک مطلب، استدلال انتقادی و تصحیح جمله. سوالات خواندن و درک مطلب و استدلال انتقادی دارای زیرشاخه هایی می باشند که برای تست مهارت های کلامی خاص طراحی شده اند.

برای پاسخ به سوالات شما نیاز به دانش تخصصی در مورد موضوع مورد پرسش نخواهید داشت.

خواندن و درک مطلب

  • توانایی شما در درک کلمات و جملات، درک روابط منطقی بین نکات مهم، استنتاج کردن و پیگیری توسعه مفاهیم کمی را اندازه گیری می کند. مهارت های خوانشی زیر، به طور خاص مورد آزمایش قرار می گیرد: ایده اصلی، ایده کمکی، استنتاج، کاربرد، ساختار منطقی و سبک.
  • هر متن خواندن و درک مطلب دارای سوالاتی است که از شما می خواهد مطالب را تفسیر کنید، استنتاج کنید یا آنها را در زمینه دیگری اعمال کنید. در این بخش ها مباحثی از جمله علوم اجتماعی و علوم انسانی، علوم فیزیکی و بیولوژیکی یا یک حوزه مرتبط با تجارت مورد بحث قرار می گیرند.

استدلال منطقی

  • توانایی شما برای ایجاد استدلال، ارزیابی برهان ها و تدوین یا ارزیابی یک طرح عملیاتی را اندازه گیری می کند.
  • سوالات استدلال انتقادی مبتنی بر متنی کوتاه هستند که معمولاً طول آن کمتر از ۱۰۰ کلمه است. به طور معمول، این متن با یک سوال همراه است که از شما می پرسد کدام گزینه از میان پنج پاسخ ارائه شده استدلال را تقویت یا تضعیف می کند، دلیل نقص استدلال را بیان می کند، یا شدیداً از استدلال پشتیبانی می کند یا به آن آسیب می زند.

تصحیح جمله

  • دو جنبه جامع مهارت زبانی شما را اندازه گیری می کند. اول، بیان صحیح که به جملاتی اشاره دارد که از لحاظ دستوری و ساختاری سالم هستند. دوم، بیان مؤثر که به جملاتی اشاره دارد که به طور مؤثر یک ایده یا رابطه را به صورت واضح، مختصر و مطابق دستور زبان بیان می کنند.
  • سوالات بخش تصحیح جمله، شامل جملاتی می باشد که زیر تمام یا بخشی از جمله خط کشیده شده است و در زیر جمله پنج روش برای بیان قسمت خط کشی شده وجود دارد. شما باید با توجه به دستور زبان، انتخاب کلمه و ساخت جمله، پاسخی را انتخاب کنید که موثرترین جمله را تولید می کند.

مهارت های کلامی خود را محک بزنید

نمونه سوال بخش درک مطلب

دستورالعمل ها

سوالات این گروه برگرفته از محتوای یک متن است. پس از خواندن متن، بهترین پاسخ برای هر سوال را انتخاب کنید. بر اساس نکات بیان شده در متن به تمام سوالات زیر پاسخ دهید.

سوال

Schools expect textbooks to be a valuable source of information for students. My research suggests, however, that textbooks that address the place of Native Americans within the history of the United States distort history to suit a particular cultural value system. In some textbooks, for example, settlers are pictured as more humane, complex, skillful, and wise than Native Americans. In essence, textbooks stereotype and depreciate the numerous Native American cultures while reinforcing the attitude that the European conquest of the New World denotes the superiority of European cultures. Although textbooks evaluate Native American architecture, political systems, and homemaking, I contend that they do it from an ethnocentric, European perspective without recognizing that other perspectives are possible.

 

مدارس انتظار دارند كه كتب درسی منبع اطلاعاتی مهمی برای دانش آموزان باشند. با این حال، تحقیقات من نشان می دهند كه كتب درسی كه جایگاه بومیان آمریكایی را داخل تاریخ ایالات متحده می دانند، تاریخ را به منظور تناسب با یک سیستم ارزشی فرهنگی خاص تحریف می كنند. برای مثال، در بعضی از کتب درسی، مهاجران به عنوان افرادی انسان دوست تر، پیچیده تر، ماهرتر و خردمندتر از بومیان آمریکایی به تصویر کشیده شده اند. در اصل، کتب درسی فرهنگ های مختلف بومیان آمریکایی را کلیشه سازی می کنند و آنها را ناچیز می شمارند و در همین حین این نگرش که فتح آمریکا توسط اروپاییان نشان دهنده برتری فرهنگ های اروپایی است را تقویت می کنند. اگرچه کتب درسی معماری، سیستم های سیاسی و خانه سازی بومیان آمریکایی را ارزیابی می کنند، اما من ادعا می کنم که آنها این عمل را با دیدگاهی قوم محورانه و اروپایی انجام می دهند، بدون آنکه بپذیرند وجود دیدگاه های دیگر نیز امکان پذیر است.

One argument against my contention asserts that, by nature, textbooks are culturally biased and that I am simply underestimating children’s ability to see through these biases. Some researchers even claim that by the time students are in high school, they know they cannot take textbooks literally. Yet substantial evidence exists to the contrary. Two researchers, for example, have conducted studies that suggest that children’s attitudes about particular cultures are strongly influenced by the textbooks used in schools. Given this, an ongoing, careful review of how school textbooks depict Native Americans is certainly warranted.

 

استدلالی علیه ادعای من اظهار می کند که، طبیعتاً کتب درسی از نظر فرهنگی دارای تعصب می باشند و من توانایی کودکان در گذر از این تعصبات را دست کم گرفته ام. حتی برخی محققین ادعا می کنند که زمانی که دانش آموزان وارد مقطع دبیرستان می شوند، به این حقیقت واقف می شوند که نمی توانند مطالب کتب درسی را بپذیرند. با این حال، شواهد فراوان خلاف این امر را نشان می دهند. برای مثال، دو محقق مطالعاتی انجام داده اند كه نشان می دهد كه نگرش كودكان در مورد فرهنگ های خاص به شدت تحت تأثیر کتب درسی مورد استفاده در مدارس می باشد. با توجه به این موضوع، بررسی دقیق و مداوم در مورد نحوه توصیف بومیان آمریکایی در کتب درسی مطمئناً ضروری است.

 

Which of the following would most logically be the topic of the paragraph immediately following the passage

 

A) Specific ways to evaluate the biases of United States history textbooks

B) The centrality of the teacher’s role in United States history courses

C) Nontraditional methods of teaching United States history

D) The contributions of European immigrants to the development of the United States

E) Ways in which parents influence children’s political attitudes

 

Answer: A

کدام یک از گزینه های زیر می تواند منطقی ترین موضوع برای پاراگراف بعد متن بالا باشد

(الف) راه های مشخص برای ارزیابی تعصبات کتاب های درسی تاریخ در ایالات متحده

(ب) محوریت نقش معلم در کلاس های تاریخ ایالات متحده

(ج) روش های غیر متعارف آموزش تاریخ در ایالات متحده

(د) مشارکت مهاجران اروپایی در توسعه ایالات متحده

(ه) راه های تاثیر والدین بر نگرش سیاسی فرزندان خود

پاسخ: (الف)

نمونه سوال بخش استدلال انتقادی

دستورالعمل ها

برای پاسخ به این سوال بهترین گزینه را انتخاب کنید.

سوال

The cost of producing radios in Country Q is ten percent less than the cost of producing radios in Country Y. Even after transportation fees and tariff charges are added, it is still cheaper for a company to import radios from Country Q to Country Y than to produce radios in Country Y.

 

هزینه تولید رادیو در کشور Q ده درصد کمتر از هزینه تولید رادیو در کشور Y است. حتی پس از افزودن هزینه های حمل و نقل و تعرفه نیز، واردات رادیو از کشور Q به کشور Y ارزان‌‌تر از تولید رادیو در کشور Y خواهد بود.

The statements above, if true, best support which of the following assertions

A) Labor costs in Country Q are ten percent below those in Country Y.

B) Importing radios from Country Q to Country Y will eliminate ten percent of the manufacturing jobs in Country Y.

C) The tariff on a radio imported from Country Q to Country Y is less than ten percent of the cost of manufacturing the radio in Country Y.

D) The fee for transporting a radio from Country Q to Country Y is more than ten percent of the cost of manufacturing the radio in Country Q.

E) It takes ten percent less time to manufacture a radio in Country Q than it does in Country Y.

 

Answer:C

 

اظهارات بالا، در صورت صحت، کدام یک از ادعاهای زیر را به بهترین وجه تایید می کنند؟

(الف) هزینه نیروی کار در کشور Q ده درصد کمتر از کشور Y است.

(ب) واردات رادیو از کشور Q به کشور Y، ده درصد از مشاغل تولیدی در کشور Y را از بین می برد.

(ج) تعرفه واردات رادیو از کشور Q به کشور Y، کمتر از ده درصد هزینه تولید رادیو در کشور Y می باشد.

(د) هزینه حمل و نقل رادیو از کشور Q به کشور Y بیش از ده درصد هزینه تولید رادیو در کشور Q  می باشد.

(ه) زمان ساخت رادیو در کشور Q نسبت به کشور Y ده درصد کمتر می باشد.

پاسخ: (ج)

نمونه سوال بخش تصحیح جمله

دستورالعمل ها

سوالات این بخش متشکل از یک جمله می باشند که زیر تمام یا بخشی از آن خط کشی شده است. در زیر این جمله پنج روش مختلف برای بیان قسمت مشخص شده ارائه شده است. اولین گزینه تکرار متن اصلی است و چهار گزینه دیگر متفاوت هستند. اگر فکر می کنید جمله ذکر شده در سوال بهترین گزینه است، اولین پاسخ را انتخاب کنید. در غیر این صورت یکی از سایر گزینه ها را انتخاب کنید.

این سوال صحت و اثربخشی بیان را آزمایش می کند. در انتخاب پاسخ خود، الزامات نگارش استاندارد انگلیسی را لحاظ کنید؛ یعنی به دستور زبان، انتخاب واژگان و ساخت جمله توجه داشته باشید. پاسخی را انتخاب کنید که موثرترین جمله را تولید می کند. این پاسخ باید واضح و دقیق باشد، و هیچگونه بدساختی، ابهام، حشو یا خطای دستوری نداشته باشد.

سوال

While larger banks can afford to maintain their own data-processing operations, many smaller regional and community banks are finding that the cost associated with upgrading data-processing equipment and with the development and maintenance of new products and technical staff are prohibitive.

 

A) cost associated with

B) costs associated with

C) costs arising from

D) cost of

E) costs of

 

Answer: B

در حالی که بانک های بزرگ می توانند هزینه های عملیات پردازش داده های خود را تقبل کنند، بسیاری از بانک های کوچک‌تر ایالتی و محلی در می‌یابند که هزینه مربوط به به‌روزرسانی تجهیزات پردازش داده، به همراه توسعه و نگهداری محصولات جدید و کادر فنی بسیار گزاف می باشند.

(الف) هزینه مربوط به

(ب) هزینه های مربوط به

ج) هزینه های ناشی از

(د) هزینه ی

(ه) هزینه های

پاسخ: (ب)

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *